تبلیغات
مهندسی مکانیک - ماشین کاری جریان ساینده ( پایانی )

ماشین کاری جریان ساینده ( پایانی )

نویسنده :Mohamad Marandi
تاریخ:پنجشنبه 21 بهمن 1389-12:16 ب.ظ

2-3: مدل سازی فرآیند و بهینه سازی: ویلیامز و راجو کار یک مدل احتمالی از سطوح تولید شدۀ AFM را با استفاده از سیستم های وابستۀ دارای (pps) طراحی کردند. آنها نسبت به یک سختی سطح را به ارتفاع دره ای (RZ ) و سطوح سختی میانگین خط مرکزی ( Ra) ارزیابی کردند و در این فرآیند از روش pps استفاده نمودند. این رقم برای فرآیند AFM حدود 4/1 تا 2/2 بود. در تحقیقات آمده است که AFM برای پرداخت سطحی با دو طول موج متفاوت استفاده می شود. یکی از آنها طول موج بزرگی است که مطابق مسیر اصلی سایش می باشد و طول موج دیگر کوچک است و با لبه های برشی ارتباط دارد. بین دامنه های اولیۀ حاصل در مدل سازی pps و دامنه های مشتق شده از عملکرد تحلیل طیفی روابطی وجود دارد. گفته می شود که این باندهای فرکانس با مدهای خارج سازی مواد در AFM ارتباط دارند. بنابراین مکانیزم خارج کردن مواد در AFM شامل پلاگینگ است که برای تولید خطوط جریان مشخص و برش  میکروبه کار می رود. آنها یک فرمول را برای برآورد فرسایش دانه ای سایشی و تعداد دانه های فعال (cd) گزارش کرده اند. ارزش برآوردی cd به عنوان معیار عمر برش برای سایشی ها به کار می رود. برای تعداد کوچک چرخه ها، ارزش فوق باید نسبتاً ثابت باشد ولی پردازش بیشتر ذرات سایشی می تواند باعث شکستگی آنها و افزایش ارزش cd شود. چرخش رو به پایین cd نشان می دهد که این وسیله مواد زیادی از قطعۀ کار را جذب کرده است و نیاز به تعویض دارد. جاین و همکاران به شبیه سازی سطح پرداخت شده و مواد خارج شده اقدام کردند و تعامل ذرات سایشی را با قطعۀ کار در نظر گرفتند. راجاشوار و همکاران یک مدل شبیه سازی ریاضیاتی را برای تعیین ویژگی های جریان وسیله در طی پرداخت سطحی توصیه کردند و تأیید آزمایشی آنرا عملی ساختند. این مدل با کمک فرمولهای سازندۀ مدل ماکسول طراحی شد و ویژگی های وسیله مانند جریان غیر نیوتنی در نظر گرفته شدند. آنها گزارش کردند که یک ارتباط خطی بین نیروی برشی اعمال شده بر سطح و ضخامت لایه ای مواد دفع شده وجود دارد. یک روش عنصر مشخص توسط جاین و همکاران برای پیش بینی فشارهای توسعه یافته در طی پرداخت سطحی مسیر استوانه ای توسط فرآیند AFM توسعه یافت. در یان تحقیق فرض می شود که وسیله یک ویژگی جریان ویسکوزیتۀ خطی دارد و خواص وسیله به دما بستگی ندارند و با توجه به زمان و مکان ثابت می باشند. آنها یک مدل تئوریکی را طراحی کردند بر این اساس که فرآیند سایشی در AFM مانند ترکیب پلاگینگ میکرو و برش میکرو عمل کرده است و تمام ذرات سایشی شکل کروی دارند و لبه های برش واحد و اندازۀ یکسان دارند. در این مدل همچنین فرض می شود که بار اعمال شده بر هر ذره ثابت است و هر دانه یک عمق نفوذ بسته به بار اعمال شده دارد. گورانا و همکاران یک مدل تئوریکی را برای نیروهای اعمال شده بر دانۀ سایشی واحد توسعه دادند. این مدل برای مطالعۀ مکانیزم پرداخت سطحی فرآیند AFM به کار می رود. مقایسۀ نتایج مدل تئوریکی با نتایج داده های آزمایشی نیروها و چگالی دانه های سایشی فعال در طی فرآیند AFM عملی شد. فلچر و همکاران ارتباط بین خواص رئولوژیکی وسیله و فرآیند AFM را مطالعه کردند. میزان نیروی برشی پلیمر هنگامی که از مانع عبور می کند افزایش می یابد. رئومتر مویرگی برای یافتن ارتباط بین نیروی برشی دیواره ای و سرعت برشی ویسکوزیتۀ وسیلۀ پلی مر و سیلو سکان استفاده می شود. آنها گزارش کردند که ضریب ویسکوزیته کاهش می یابد ولی نیروی برشی افزایش خواهد یافت. تغییر نیروی برشی دیواره ای با زمان مورد مطالعه قرار گرفت. آنها به این نتیجه رسیدند که عملکرد بالاتر پرداخت سطحی ماحصل مدت ضربۀ بالاتر پیستون می باشد و این خود ناشی از نیروی برشی دیواره ای بالاتر خواهد بود. پتری و همکاران یک روش مدل سازی شبکۀ عصبی را برای توسعۀ مدل جامع AFM به کار بردند. آنها 3 مدل شبکۀ عصبی را معرفی ذکردند که عبارتند از کاربردهای صیقلی سازی، کاربرد خارج کردن سطحی با یک مسیر جریان دایره ای و کاربرد خارج کردن سطحی با یک مسیر جریان غیر دایره ای. کامبلی و همکاران یک مجموعه مدل شبکۀ عصبی را به کار بردند که در پیش بینی پرداخت سطحی و تغییر ابعاد استفاده می شد. این مدلها با الگوریتم جستجوی ادراکی ترکیب شدند و برای انتخاب مجموعه پارامترهای نصب ماشین در فرآیندAFM به کار رفتند. لام و اسمیت از مدل سازی شبکۀ عصبی با همبستگی cascade برای پرداخت سطحی جذب هوایی موتور اتومبیل استفاده نمودند و زمان خاتمۀ فرآیند پرداخت سطحی را طبق شرایط ویژۀ جریان هوا پیش بینی کردند . جاین یک مدل شبکۀ عصبی انتشار رو به عصب و یک شبکۀ ثانویه را برای توازن الگوریتم ضرب افزایشی lagrange طراحی کرد. این مدل برای تعیین پارامترهای بهینۀ پرداخت سطحی به کار می رود و با کاهش شاخص عملکرد متناسب با محدودیت عملیاتی رفتار می کند. سارای و همکاران یک مدل شبکۀ خنثی را به عنوان کنترل گر آف لاین برای AFM موتور اتومبیل طراحی کردند و با کمک آن پیش بینی نمودند که چه هنگام AFM باید برای رسیدن به جریان هوایی مورد نیاز متوقف شود.

3-3: کنترل فرآیند AFM :ویلیامز و همکاران برای کنترل آنلاین دفع مواد و زبری سطحی در فرآیند AFM، از روش نشر آکوستیک استفاده نمودند. در یک آزمایش کامل فاکتوری، اثر فشار، ویسکوزیتۀ وسیله، اندازۀ دانه ای سایشی، تعداد چرخه و مواد قطعۀ کار هنگام دفع مواد مورد بررسی قرار گرفت. مربع میانگین جذر سیگنال نشر آکوستیک و رشد زبری سطحی نیز بررسی شد. در بین پارامترهای فوق فقط اندازۀ دانه ای اثر غیر مهم بر دفع مواد داشت. آنها سیگنال های نشر آکوستیک را برای آسیاب مورد مطالعه قرار دادند و مکانیزم دخیل در AFM را تحلیل کردند و به این نتیجه رسیدند که سیگنال نشر آکوستیک قویاً به ویژگی های سختی سطحی اولیۀ قطعۀ کار وابسته است  AErms سیگنال به فشار وارده و دیگر پارامترهای فرآیندAFM بستگی دارد. آنها بر دفع مواد اثر می گذارند. آنها از روش سیستم های وابسته به داده ای برای تحلیل سیگنال نشر آکوستیک در طی پردازش AFM استفاده نمودند. در تحلیل DDS، گزارش شد که جذر اصلی فرکانس سیگنال حدود 160KHZ بود و جذر ثانویه با توان کمتر دارای فرکانس 90KHZ-8 است. آنها گزارش کردند که مؤلفۀ بالاتر فرکانس با مکانیزم پلاگینگ ارتباط دارد و این مطابق نتایج حاصل در طی آسیاب است. آنها همچنین متوجه شدند که قطعۀ کار آلومینیومی سیگنال های قوی تری از قطعۀ فولادی تولید می کند و این به علت دفع مواد بیشتری از قطعۀ کار آلومینیوم در مقایسه با فولاد است در حالی که شرایط پرداخت سطحی مشابه باشد. این به همبستگی قوی بین سرعت دفع مواد و سیگنال آکوستیک در AFM اشاره دارد.

3-4:توسعۀ اخیر درفرآیندAFM :

اگرچه فوایدفرآیندAFM بسیار زیاد است،نقایصی نیز داردمانندسرعت کم پرداخت سطحی وعدم توانایی اصلاح شکل هندسی.بسیاری ازمحققان به دنبال رشدسرعت پرداخت سطحی،هماهنگی سطحی وفشارباقی مانده جامع تولید شده برسطح قطعۀ کاربودند.

سینگ وشان ازمیدان مغناطیسی اطراف قطعۀ کاردرAFM استفاده کردند ومشاهده نمودندکه این میدان اثرزیادی بردفع مواد وتغییر زبری سطح دارد.با استفاده ازمیدان مغناطیسی،تعداد کمترچرخه هابرای دفع بیشتر مواد نیاز است.دفع بیشتر موادوتغییر بیشتر سختی سطحی درحالت سرعت جریان کم وچگالی شارژمغناطیسی بالا و متوسط مشاهده شد.راوی سانکار وهمکاران سعی داشتند سرعت پرداخت سطحی راباحفر یک حفره در مسیرجریان متوسط افزایش دهند.این فرآیندپرداخت سطحی جریان سایندۀDrillBit نام داشت.بخش درونی گل ولای وسیله در امتدادمسیر مارپیچی جریان می یابدواین باعث تولید حرکت تصادفی بین مناطق داخلی سایشی وسیله می شود. این باعث تغییر ذرات سایشی در مناطق خارجی خواهد شد. بنابراین تعداد بیشتری دانه های سایشی جدید با سطح قطعۀ کار در تماس قرار خواهد گرفت. با توجه به این نتایج می توان گفت مسیر عرضی سایشی طولانی تر از مسیر عرضی سایشی AFM در هر چرخه است. این باعث سرعت پرداخت سطحی بالاتر در DBG-AFF خواهد شد. خارج کردن مواد با کاهش قطر حفره کاهش می یابد. بینگ هاوایان پیچ فلوت را در مسیر جریان متوسط قرار داد تا بتواند کیفیت سطحی را افزایش دهد. والیا و همکاران میله های ریز را با اشکال متفاوت در مرکز مسیر جریان متوسط قرار دادند و یک محیط ویسکوزیتۀ پایین را برای پرداخت سطحی استفاده کردند. او می گوید پرداخت سطحی بهتر ناشی از عملکرد سانتریفوژ است که مربوط به میله در مسیر سایشی می شود. این فرآیند را ماشینی کردن جریان سایشی با کمک نیروی سانتریفوژ (CFAAFM) گویند. اما تمام این 3 روش محیط چرخشی می توانند باعث چرخش وسیله در محور وسیله و یا نزدیک محور شوند ولی احتمال چرخش در بخش رابط قطعۀ کار و مواد سایشی خیلی کم است. راوی یک نصب جدید برای چرخش قطعۀ کار انجام داد به طوری که احتمال چرخش ذرۀ سایشی فعال در منطقۀ پرداخت سطحی قطعۀ کار بالا بود. این باعث افزایش سرعت پرداخت سطحی و سرعت دفع مواد شد. ویژگی فیزیکی این فرآیند و نیروهای اعمال شده بر سطح کار ناشی از تقابل وسیله، چرخش قطعه و ماهیت ویسکوالاستیک وسیله در شکل 6 نشان داده شده است. مؤلفه های نیرو و سرعت R-AFF در منطقۀ پرداخت سطحی در شکل 6 آمده اند. در طی فرآیند R-AFF، چرخش قطعۀ کار منجر به مؤلفۀ سرعت مماس Vt می شود و چرخش تقابلی وسیله منجر به مؤلفۀ سرعت محوری ( Va) می شود. سرعت حاصل V2 در R-AFF شامل برآیند برداری Vtو Vaمی باشد. از نظر تئوریکی، جهت V2 در زاویۀ هاشور نیمه مختلط با حرکت مماسی قرار گرفته است.

چون محیط سایشی نیمه جامد است پرداخت سطحی دقیقاً در جهت  نخواهد بود. عمق دندانه ای شدن به Fr بستگی دارد ولی Fa وعلت خارج شدن ماده به شکل تراشه های است . وقتی Fa نیروی محوری باشد Ft نیروی مماسی، Fr نیروی شعاعی و Fc و Ft نیروهای برآیندی در صفحات 2 و 3 بعدی هستند.

1-4: خودرو سازی:

میزان استفاده از این فرآیند در بین سازندگان خودروها و دوچرخه رو به افزایش است زیرا می تواند سطوح را برای رشد جریان هوا و عملکرد بهتر صاف تر سازد. فرآیند AFM برای رشد عملکرد موتورهای خودروهای سرعت بالا استفاده می شود. فرآیند AFM می تواند برای پرداخت سطحی قطعات خودرو و قطعات پزشکی و مؤلفه های موتور توربین استفاده شود. مسیرهای داخلی موتور توربین جهت افزایش جریان هوا در اطاقک احتراق موتور صیقلی می شوند. سطوح ریخته گری مالشی هوا تا %90-80 رشد می یابند صرف نظر از این که پیچیدگی سطحی تا چه حد است.

2-4: قالب ها:

از آنجایی که در فرآیند AFM، وسیلۀ سایشی مطابق شکل هندسی مسیر است اشکال پیچیده به سهولت پرداخت سطحی می شوند. قالب ها قطعات کاری مناسبی برای فرآیندAFM هستند. زیرا محدودیتی برای جریان وسیله تولید می کنند و این باعث حذف شرایط ابزار سازی خواهد شد. هماهنگی دفع مواد ذخیره توسط AFM عامل اندازه گیری دقیق مسیر قالب می باشد. 2MmRa اصلی با کمک دفع لایۀ ریخته گری شدۀ EDM در حد mm025/0 در هر سطح افزایش می یابد.

AFM یک فرآیند پیشرفتۀ پرداخت سطحی است که می تواند نیازهای متنوع پرداخت سطحی را از بخش های متفاوت کاربردی برآورده کند مانند صنایع هواپیما سازی، پزشکی و خودرو سازی. این روش برای سطوح پیچیدۀ با ارزش سطحی سختی بالا و تولرانس سخت به کار می رود. اما نقص اصلی این فرآیند شامل سرعت کم پرداخت سطحی است. بنابراین تلاش برای افزایش سرعت پرداخت سطحی، رشد ساختار سطحی و رشد MRR ادامه دارد. برای رسیدن به عملیات دقیق پرداخت سطحی بدون تداخل عملکرد، یک نوع درک از روابط درونی بین پارامترهای ورودی و خروجی نیاز است. این امر در شناخت شرایط مطلوب پرداخت سطحی و ترکیبات مطلوب آنها مؤثر است. عملکرد بهتر در صورتی حاصل خواهد شد که فرآیند به صورت آن لاین کنترل شود. بنابراین روش نشر آکوستیک یک روش برای کنترل پرداخت سطحی و دفع مواد می باشد ولی با رشد حاشیه ای پایان می یابد. روش های متفاوت مدل سازی بعدی در مدل سازی این فرآیند و ایجاد همبستگی با نتایج آزمایش نقش دارند. برای غلبه بر این نقایص، تغییرات زیادی در این طرح صورت گرفت مانند طراحی R-  AFF,DB,AFF,CFAAFM,M-AFMو روش صیقلی کردن مارپیچی. اما در روش صیقلی کردن مارپیچی، فرآیندهای DB,AFF,CFAAFM احتمال نقش ابزاری کردن اضافی برای میانۀ لوله ها اثر کمی به جهت پرداخت سطحی دانۀ سایشی فعال دارد. اما این مسئله با چرخش خود قطعۀ کار حل می شود. این روش می تواند باعث ورود دانه های سایشی فعال به مسیر مارپیچی شود به این طریق طول تماس دانۀ سایشی فعال در قطعۀ کار افزایش می یابد در فرآیند R_AFF رشد بهتر سختی سطحی عملی خواهد شد و زمان کمتری برای رسیدن به همان پرداخت سطحی که در مورد AFM دیده شد نیاز خواهد بود. اما مؤلفان معتقدند که هنوز
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
رمضان محسنی
پنجشنبه 6 فروردین 1394 11:17 ب.ظ
ماشینکاری با جریان ذرات ساینده FAM
سعید نوروزنیا
دوشنبه 21 شهریور 1390 12:54 ب.ظ
آدرس وبلاگ و اشتباه دادم . sorry
سعید نوروزنیا
دوشنبه 21 شهریور 1390 12:53 ب.ظ
سلام . عالیه وبلاگت . تبریک میگم .
erfam
جمعه 6 خرداد 1390 07:34 ب.ظ
سلام
ممنون از مطالبی که میگذارید.
ماشینکاذی لیزری خیلی خیلی خیلی به دردم خورد.
خداخیرت بده.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر