تبلیغات
مهندسی مکانیک - ماشین کاری جریان ساینده

ماشین کاری جریان ساینده

نویسنده :Mohamad Marandi
تاریخ:پنجشنبه 21 بهمن 1389-11:59 ق.ظ

(AFM )

چکیده: ماشین کاری جریان ساینده(AFM) در سال 1960 به عنوان یک روش برای پرداخت سطحی و تراش یا صیقلی کردن سطوح سخت و لبه ها طراحی شد. این روش برای سطوحی با اشکال هندسی پیچیده و یا حاشیه های پیچیده استفاده می شود. جریان پلیمر ویسکوا لاستیک ساینده در این روش مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس کاربردها، 3 نوع ماشین در این فرآیند استفاده می شود که عبارتند از AFM یک طرفه، AFM دو طرفه و AFM اربیتال. به علت سادگی تحلیل ساختار فیزیکی، تحلیل فرآیندAFM همیشه بهAFM دوطرفه اشاره دارد.دراین جا ازدو سیلندرهیدرولیکی عمود استفاده خواهد شد.آنها بخش عقب بافشارمیانی دارند.بخش جلویی توسط قطعۀ کاروابزارسازی آماده خواهدشد.سایش زمانی روی می دهد که وسیله از یک محل محدودوتنگ عبور داده می شود.مؤلفه های مهم فرآیند مانند فشارکاری،تعداد چرخه ها،ترکیب دانه ای ونوع آن،نوع ابزارو طراحی وسایل همگی برواکنش خروجیAFM اثردارند.AFM می تواند پرداخت سطحیmm 05/0تولید کند وحفرات کوچکی با قطر Km 2/0 ولبه هایی باشعاع25/0تاmm 5/1 تولید نماید.AFM دارای کاربردهای زیادی در صنایعی مانند هواپیمایی، پزشکی، الکترونیک، اتومبیل سازی،قالب گیری ودیگر اقدامات ساخت وتولید می باشد. برای هماهنگی بهتر سطوح، بافت ها وعملکرد درست آنها، چندین نوع تغییردراین تکنولوژی وطراحی ماشینAFM صورت گرفته است.برای غلبه بر نقایص خاص مانند سرعت کم پرداخت سطحی وعدم توانایی اصلاح شکل هندسی،محققان از چند نسخۀ ماشین هایAFM استفاده کرده اندکه عبارتند ازDB,AFF,M-AFM صیقلی کردن مارپیچی  وR-AFF .

1-پیشگفتار:ماشینی کردن جریان ساینده(AFM)توسط شرکتEnderude Hone درآمریکا در سال1960طراحی شد.3نوع ماشینAFM درابیات تحقیق گزارش شده اند که عبارت اند ازAFM یک طرفه،AFMدوطرفه وAFM اربیتال.AFM دو طرفه رایج تر است.دراین حالت سیلندرهای عمومی برپشت وسیله وجلوی آن فشارواردمی کنند.این روند ازطریق قطعۀ کارو یا ابزارشکل یک عملی خواهدشد. AFM برای سطوح درشت و لبه دار و صیقلی کردن آنها به کار می رود. محیط پلی مر ساینده با خواص رئولوژیکی ویژه در این فرآیند نقش مهم دارد. این فرآیند پرداخت سطحی برای شکل ها و سطوح پیچیده به کار می رود. محیط سایشی پلی مر که در این فرآیند مورد استفاده قرار می گیرد دارای قابلیت جریان آزاد، تغییر شکل پذیری خودکار و قابلیت سایشی عالی است. ضخامت لایه- ای موادی که خارج می شوند بین 1 تا mm 10 است.

بهترین پرداخت سطحی در mm50 صورت می گیرد. تولرانس ها mm5/0 است. در این فرآیند ابزارسازی نقش مهمی در پرداخت سطحی ایفا می کند ولی به ندرت استفاده می شود. در AFM، صاف کردن سطوح و لبه ها و صیقلی کردن به طور همزمان در چند زمینه انجام می شوند، مانند مناطقی که به راحتی در دسترس قرار نمی گیرند. این روش می تواند شعاع های گرد روی لبه های پیچیده تولید کند. AFM سختی سطحی را بین 75 تا 90 درصد کاهش می دهد و می تواند چندین حفره و قطعۀ عبور با نتایج هماهنگ تولید کند. خنک کردن هوایی حفرات روی دیسک توربین و صدها حفره در یک لابیز احتراق نقش مهم در هماهنگ سازی دارند. AFM انعطاف پذیری خوبی دارد و در آن به مهارت زیادی نیاز است. صیقلی کردن دستی در عرض چند دقیقه عملی خواهد شد. AFM می تواند نتایج هماهنگ و قابل قبول در چندین عملیات تولید کند. ویژگی مهم تمایز دهندۀ AFM از دیگر روشهای پرداخت سطحی آزادست که در این روش می توان به کنترل شدت و محل سایش پرداخت. این از طریق طراحی وسیله، انتخاب وسیله و پارامترهای فرآیند عملی است. این روش در چندین زمینه کاربرد دارد مانند صنعت ، هواپیمایی، قالب سازی و اتومبیل سازی.

2- طبقه بندی ماشین AFM : همان طور که گفته شد ماشین های AFM در 3 مقوله قرار می گیرند که عبارتند از AFM یک طرفه، AFMدو طرفه وAFM اربیتال. بحث مختصری از اینها در زیر آمده است.

AFM یک طرفه: ابزار این فرآیند شامل پیستون تقابل گرایی محرک هیدرولیکی و اطاقک وسیلۀ فشار است. آنها برای دریافت و فشاردارکردن تک جهتی وسیله و سطوح درونی قطعۀ کار استفاده می شوند، همان طور که در شکل 2 آمده است. وسیله جریان را از محل اطاقک فشار وارد مسیر درونی قطعۀ کار می کند و در عین حال یک کالکتور در محل، آن وسیله را هنگامی که از مسیر درونی تحت فشار قرار می گیرد جمع می کند. اطاقک وسیلۀ فشار دارای یک ورودی به محیط دریافت متناوب است و حرکت از کالکتور به اطاقک وسیلۀ فشار می باشد. پیستون محرک هیدرولیکی از محل فشار خود به اطاقک وسیلۀ فشار می رود و می تواند وسیله را در این اطاقک جمع آوری کند. وقتی اطاقک وسیلۀ فشار با وسیلۀ کاری باردار می شود عملیات از سر گرفته خواهد شد.

AFM دو طرفه: ماشین AFM دو طرفه دارای دو سیلندر هیدرولیک و دو سیلندر رسانه ای است. رسانه تحت فشار قرار می گیرد ( هیدرولیکی یا مکانیکی)، این فشار از اطاقک پر به اطاقک خالی می رود و از طریق یک مسیر محدود عبور می کند و سپس به سطح قطعۀ کار می رسد. این وسیله به عقب و جلو فشرده می شود در حالی که بین اطاقک ها قرار گرفته است. این فشار تا چند چرخۀ ثابت تکرار می شود. مناطق فشار و حفرات کور با کمک رستریکتورها پرداخت سطحی می شوند. پرداخت با استفاده از جریان وسیله در امتداد سطوح عملی خواهد شد.

فرآیند AFM اربیتالی:در این فرآیند، قطعۀ کار به دقت در2 تا 3 جهت تحت نوسان قرار می گیرد. آنها در یک صفحه با جریان کم و در محیط AFM پلاستیکی و الاستیک قرار خواهند گرفت. در این فرآیند، پرداخت سطحی سطوح و لبه ها با کمک نوسانات سریع و کم دامنۀ قطعۀ کار و متناسب با ابزار صیقلی سایشی پلاستیکی و ایستا عملی خواهد شد. این وسیله یک صفحه یا یک لایۀ محیط پلاستیکی و الاپلاستیک ساینده است ولی ویسکوزیتۀ بالاتر دارد و الاستیک می باشد. مفهوم AFM اربیتالی شامل حرکت قطعۀ کار است. وقتی قطعۀ کار که شکل هندسی پیچیده دارد استفاده شود جابجایی ورقه ها به طور مماس بر صفحۀ پلاستیک و الاستیک صورت خواهد گرفت. ورقه ها بر سطح یک جابجا کننده قرار می گیرند. این وسیله یک تصویر آینه ای از قطعۀ کار تولید می کند و یک فاصله نیز وجود دارد که لایۀ وسیله را در خود جای می دهد. یک نوسان اربیتالی کوچک به صورت دایره ای و غیر مرکزی برای قطعۀ کار اعمال می شود. بخشی از سطح وسیله به صفحۀ رسانه برخورد می کند. آنها تحت فشار الاستیک قرار می گیرند و بر روی وسیله می لغزند. در نهایت نوسان کامل دایره ای باعث وارد شدن هر بخش از سطح به بخش مرکزی می شود. برای اطمینان از هماهنگی، لازم است وسیلۀ سایندۀ الاستیک قوی نرم باشد به طوری که به صورت خود به خود شکل گرفته و وارد فاصلۀ صیقلی سازی شود. برای پرداخت سطحی، وسیلۀ AFM استفاده از آرایش بار ورودی و خالی کردن صفحۀ وسیلۀ ساینده را عملی می سازد. به این طریق می توان به نتایج مطلوبی دست یافت. مناطقی از صفحه که برای پر کردن فاصله به کار می روند به کنار می روند و با نوسان خود قطعۀ کار شکل پذیر می شوند. مناطقی از وسیله در این فاصله که تحت پردازش قرار گرفته اند گرمتر می شوند. این ناشی از حرارت تغییر شکل است. بنابراین وسیله الاستیک کمتر و نرم پذیری بیشترب خواهد داشت و در خارج از فاصلۀ کار فشرده خواهد شد. دامنۀ نوسان کوچک AFM اربیتالی در پرداخت سطحی اشکال پیچیده استفاده می شود زیرا تمام مناطق به جز ناطق درونی که کوچکتر از دامنۀ نوسان هستند به طور مساوی در این فرآیند تحت پردازش قرار می گیرند. ضربۀ کنترلی و بالشتکی قطعۀ کار در مقابل وسیلۀ فوق می تواند فشار باقی ماندۀ خوبی برای سطح کار تولید کند. جابجایی مماسی قطعۀ کار بر روی ذرات سایشی فشرده شده و غلتکی می تواند رشد زبری سطحی را عملی سازد. AFM اربیتالی برای قطعات زیادی به کار می رود، مانند قطعات مربوط به صنعت هواپیما سازی و چرخه های آلومینیوم.

قالب های مخروطی مورد استفاده برای تولید سکه ها ازmm5/0 صیقلی می شوند قبل از آنکه سطح به اندازۀ mm01/0 برسد و بعد از آنکه چند دقیقه پردازش AFM اربیتالی استفاده شد. AFM اربیتالی برای تولید پرداخت های خیلی نرم روی اشکال پیچیدۀ ابزار خاص استفاده می شود ولی تولرانس ابعاد در حال بحرانی حفظ می شوند.

قالب دحشی ظروف نوشیدنی با کمک این فرآیند پرداخت می شود. هزینه های پرداخت سطحی در این حالت کمتر است. در عین حال سازگاری و میزان تولید افزایش می یابد و نیاز به نیروی کار ماهر کمتر خواهد شد.

3-زمینه های اصلی تحقیقات در ماشین کاری جریان ساینده:

1-3: پارامترهای فرآیند و اثر آنها بر واکنش های خروجی ( RQ,MR ):

بررسی های تجربی توسط چند محقق انجام شد و اثرات پارامترهای فرآیند مورد کنترل قرار گرفت، مانند اثر فشار، تعداد چرخه، ویسکوزیته، غلظت سایشی و اندازۀ دانه ای بر واکنش های خروجی مانند پرداخت سطحی، و خارج سازی مواد در طی AFM . پارامترهای قابل کنترل ورودی در شکل 4 آمده اند. روداس اصل فرآیند AFM را مورد بررسی قرار داد و پارامترهای کنترل آنرا مورد بررسی قرار داد. او مشاهده کرد که وقتی وسیله تحت نیروی ناگهانی قرار می گیرد ویسکوزیته به طور موقتی افزایش می یابد. خارج کردن مواد فقط زمانی عملی است که وسیله ضخیم شده باشد. مقدار سایش در طی AFM به طرح ابزار، فشار مربوطه، ویسکوزیتۀ محیط و حجم جریان وسیله بستگی دارد. تمام این پارامترها بر تعداد ذرات تعامل یافته با قطعۀ کار و نیروی وارد بر هر دانه اثر دارند. حجم بالاتر جریان وسیله باعث افزایش تعامل دانه های سایشی با قطعۀ کار خواهد شد. بنابراین سایش افزایش می یابد. تعداد چرخه ها به ویسکوزیتۀ وسیله بستگی دارد. الگوی جریان وسیله نیز به سرعت جریان محیط قطعۀ کار، رئولوژی وسیله و اندازۀ مسیر بستگی خواهد داشت.

AFM می تواند در صنایع خاص مانند ایجاد حد فاصل حاشیه ای، پرداخت سطحی، و خارج کردن لایه های ریخته گری شدۀ گرمایی استفاده شود. ویلیامز و راجوراک از طرح آزمایشی تمام عاملی جهت بررسی اثر ویسکوزیتۀ رسانه و فشار مورد استفاده در خارج کردن فلز و سختی سطحی استفاده نمودند. اثر ویسکوزیتۀ وسیله در مورد خارج کردن مواد مهم تر است. تغییر زیاد پرداخت سطحی بعد از پرداخت سطحی برای چند چرخۀ معدود عملی شد. جاین و آدسول می گویند زبری و سختی سطحی اولیۀ قطعۀ کار بر خارج کردن مواد در طی AFM اثر دارند. دفع مواد و کاهش ارزش سختی سطحی در مورد موادی با قطعۀ کار نرم تر بیشتر خواهد بود.

دفع مواد و کاهش سختی سطحی زمانی افزایش می یابد که غلظت درصدی سایشی دروسیله افزایش یابد. آنها می گویند بین تمام پارامترهای مورد مطالعه، غلظت سایشی، اندازۀ شبکۀ سایشی و تعداد چرخه ها از همه مهمتر است. لاولاس می گوید نوع عملیات ماشینی کردن برای تهیۀ نمونه قبل از AFM مهم است و بر رشد پرداخت سطحی اثر دارد. در مقایسه با سطوح آسیابی شده، سطوح WEDM برای AFM مناسب تر هستند. مقدار دفع مواد از WEDMو سطوح آسیابی با آنچه که در حالت چرخشی کردن دیده شد متفاوت است زیرا این فرآیندها حد فاصل سطحی میکروی متفاوتی تولید می کنند. دیویس و فلچر یک ارتباطی را بین تعداد چرخه ها، دما و افت فشار در قالب برای نوع خاص پلی مر غلظت ساینده گزارش کرده اند. افزایش دما باعث کاهش ویسکوزیتۀ وسیله و افزایش میزان جریان حجمی خواهد شد با افزایش زمان پردازش، دمای وسیله افزایش می یابد و این باعث تغییر ویسکوزیتۀ وسیله خواهد شد. آنها می گویند افزایش دما به علت ترکیب نیروی برشی درونی وسیله و پرداخت سطحی دانه های ساینده است.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
free casino games and poker
دوشنبه 30 بهمن 1396 08:34 ب.ظ
pogo casino slots
casino games list
vegas casino games
vegas casino games
casino online free
دوشنبه 30 بهمن 1396 06:57 ب.ظ
casino games free
casino online gambling
play casinos
play casinos
essay on trip instant essay writer
دوشنبه 30 بهمن 1396 01:22 ب.ظ
Excellent post. I was checking constantly this blog and I'm impressed!
Extremely helpful info specifically the last part :) I care
for such information much. I was seeking
this particular info for a very long time. Thank you and best of luck.
cheap naprosyn glasgow
دوشنبه 30 بهمن 1396 10:11 ق.ظ
Hey there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of
the pictures aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.
jetbull casino review 150 las vegas slot machine jackpot winners 2018
یکشنبه 29 بهمن 1396 11:33 ب.ظ
It's a shame you don't have a donate button! I'd most certainly donate to this excellent blog!
I guess for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.

I look forward to fresh updates and will share this website with my Facebook
group. Talk soon!
cheap
یکشنبه 29 بهمن 1396 12:50 ب.ظ
Hi there, I found your web site by way of Google at the same time as searching for a similar subject, your
site came up, it appears to be like great. I've
bookmarked it in my google bookmarks.
Hello there, just turned into aware of your weblog via Google, and found that it is
really informative. I am gonna watch out for brussels.
I'll be grateful in case you continue this in future.
A lot of other folks can be benefited out of your writing. Cheers!
give me answers to my homework best assignment writing service
یکشنبه 29 بهمن 1396 05:50 ق.ظ
Thanks on your marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you could be a great author.I will ensure that
I bookmark your blog and definitely will come back down the road.
I want to encourage you to continue your great posts, have a nice morning!
essay on my mother write your essay help
جمعه 27 بهمن 1396 07:22 ق.ظ
Hello mates, nice paragraph and nice urging commented
here, I am genuinely enjoying by these.
order cheap lotriderm visa
جمعه 27 بهمن 1396 04:39 ق.ظ
Keep this going please, great job!
online slot booking of bitsat 2018 online casino paypal malaysia
پنجشنبه 26 بهمن 1396 11:16 ق.ظ
Aw, this was a really nice post. Taking a few minutes and actual
effort to produce a superb article… but what can I say… I hesitate a whole lot and never seem to get nearly anything
done.
cheap auto insurance quotes online
پنجشنبه 26 بهمن 1396 01:26 ق.ظ
car insurance quotes comparison online
cheap auto insurance ratings
car insurance quotes online
cheap car insurance
cheap car insurance companies
پنجشنبه 26 بهمن 1396 12:48 ق.ظ
cheap car insurance online
car insurance quotes comparison
auto insurance fund
auto insurance
cheap auto insurance policy
چهارشنبه 25 بهمن 1396 10:18 ب.ظ
cheap car insurance
auto insurance program
auto insurance quotes for individuals
auto insurance quotes
aberdeen south dakota college custom research paper writers
چهارشنبه 25 بهمن 1396 05:52 ق.ظ
This is the perfect site for anyone who would like to understand
this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I
really will need to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a subject which has been written about
for ages. Wonderful stuff, just great!
nootropil where to buy visa
چهارشنبه 25 بهمن 1396 04:58 ق.ظ
I have been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this
kind of house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site.
Reading this info So i am satisfied to exhibit that I
have an incredibly excellent uncanny feeling I found out just what I needed.
I most without a doubt will make certain to don?t disregard this site
and provides it a glance on a constant basis.
purchase cheap pripsen online pharmacy
سه شنبه 24 بهمن 1396 03:40 ب.ظ
I visit daily some websites and information sites to read content, except this
website presents feature based articles.
loans online only
دوشنبه 23 بهمن 1396 08:43 ب.ظ
payday loans bad credit
trusted payday loans online
loans online instant approval
loan cash
innopran mail order online visa
یکشنبه 22 بهمن 1396 10:32 ب.ظ
After checking out a few of the blog posts on your blog, I
really like your way of blogging. I book-marked it to my bookmark site list and will be checking back in the near future.

Please visit my website too and let me know your opinion.
order now cheap methimazole payment
یکشنبه 22 بهمن 1396 07:12 ب.ظ
Stunning quest there. What occurred after? Thanks!
http://eastlothiancouncil.learnprouk.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/140/UserId/17729/Default.aspx
یکشنبه 22 بهمن 1396 06:32 ب.ظ
I'm curious to find out what blog system you have been working with?

I'm having some minor security problems with my latest site and I would like to find
something more safe. Do you have any solutions?
generic symbicort order europe
یکشنبه 22 بهمن 1396 09:48 ق.ظ
Good post. I learn something new and challenging on websites I
stumbleupon everyday. It's always useful to read content from other writers and use something from other
web sites.
casino games free
دوشنبه 16 بهمن 1396 07:17 ق.ظ
top rated free online casino games
casino games real money
casino games free
casino online
casino games free online
دوشنبه 16 بهمن 1396 03:39 ق.ظ
casino g
casino online for fun
casino games free online
casino games roulette
سرعت سایت
یکشنبه 15 بهمن 1396 05:46 ق.ظ
ممنون مطلب خوبی بود
best diet pills for weight loss
یکشنبه 15 بهمن 1396 12:15 ق.ظ
diet pills phentermine
diet pills prescription
diet pills
weight loss pills fda approved
weight loss supplements for women
پنجشنبه 12 بهمن 1396 04:27 ب.ظ
slimming pills
top diet pills
diet pills
best appetite suppressants
best diet pill
online casino games
سه شنبه 10 بهمن 1396 08:13 ق.ظ
casino games free
online casinos 2016
top rated free online casino games
casino games slots free heart of vegas
payday loans definition
یکشنبه 8 بهمن 1396 11:11 ق.ظ
payday loans online no credit check
payday loans las vegas
fast quick loans online
online loans
payday loans online no credit check
جمعه 6 بهمن 1396 07:38 ق.ظ
payday loans online application
no credit check payday loans instant approval
trusted payday loans online
online loans for bad credit
loans online instant approval
دوشنبه 2 بهمن 1396 08:03 ق.ظ
payday loans online application
payday loans no credit check
speedy cash payday loans online
payday loans in az
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30